{{Translate('PROJECT_TITLE')}}

{{Translate('PROJECT_CODE')}} {{Translate('PROJECT_NAME')}} {{Translate('PROJECT_TYPE')}} {{Translate('OWNER_AGENT')}} {{Translate('UPDATED_TIME')}}
{{_project.Project.BusinessKey}}
{{_project.Project.Info.ProjectName}}
{{Translate('HOUSE')}}
{{Translate('BUILDING')}}
{{Translate('FACTORY')}}
{{Translate('ELECTRIC_WIRE')}}
{{Translate('TRANSFORMER_STATION')}}
{{Translate('DIRECT_LIGHTNING_PROTECTION')}}
{{Translate('SURGE_PROTECTION')}}
{{Translate('LIGHTNING_SURGE_PROTECTION')}}
{{Translate('ELECTRIC_WIRE_PROTECTION')}}
{{Translate('TRANSFORMER_STATION_PROTECTION')}}
{{_project.Agent.Info.Name}} {{UTCToLocal(_project.Project.LastUpdate)}}
{{Translate('PAGE')}} {{projectFilter.PageNumber}}
Giá trị điện trở nối đất phải đảm bảo theo Quy phạm trang bị điện như bảng sau
Điện trở suất của đất p (Ω.m) Điện trở nối đất (Ω)
Chiều cao cột ≤ 40m Chiều cao cột > 40m
Đến 100 ≤ 10 ≤ 5
Trên 100 đến 500 ≤ 15 ≤ 7,5
Trên 500 đến 1000 ≤ 20 ≤ 10
Trên 1000 đến 5000 ≤ 30 ≤ 15
Trên 5000 ≤ 0,006p ≤ 0,003p
© Posotec